IAIMS Members

  •  Avinash A. Patil
  •  Akshay Sakharkar
  • Anjali Naik
  • Sanchali Salgaonkar